ԱՈւԴԻՏԻ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈւՄ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման գնահատող  հանձնաժողովի

2022 թվականի հունվարի 7-ի թիվ 2 որոշմամբ:

 Գնանշման հարցման ծածկագիրը` «ՆՍՄՀԿ-ԳՀԾՁԲ-22/2»:

Պատվիրատուն`«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Թումանյան 10, բն.7 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

  Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել աուդիտորական ծառայություններ   մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև              2022թ. հունվարի 14-ը, ժամը 11:00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

 

Հրավերին ծանոթանալու համար ներբեռնել այստեղ