Entries by root

Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման գնային առաջարկի բաց մրցույթ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության (ԱՄՆՄԶԳ / USAID) ֆինանսական աջակցությամբ, իրականացնում է «ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների խթանում հայաստանյան հասարակությունում» ծրագիրը: Համաձայն 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» համաձայնագրի ծրագրի իրականացման  շրջանակներում ստացված ծառայությունները և […]

ECOM’s Statement on Repressions against Gay Men in Chechnya

NO PLACE FOR VIOLENCE, NO PLACE FOR FEAR ECOM’s Statement on Repressions against Gay Men in Chechnya 24 April 2017 There is absolutely no doubt by now that ongoing repressions of gay men, as well as men suspected in homosexuality, in the Chechen Republic of the Russian Federation have a character of structural violence. According to […]

Transgender Day of Visibility

Today is the International Transgender Day of Visibility, an annual holiday occurring on March 31 dedicated to celebrating transgender people and raising awareness of discrimination faced by transgender people world-wide.  

Training on the topic of tourism and its basics

On March 10, 2017 Sevan Shirvani, president of “United Way” NGO, tourism specialist, conducted a seminar on the topic of “Tourism: basics of tourism” in the office of “New Generation” Humanitarian NGO.   The participants were introduced to the definition, essence and structure of tourism. They discussed types of tourism, such as internal, inbound and […]

Bidding for purchase of computers and printer

“New Generation” Humanitarian NGO announces a bidding for purchase of computers, laptops and a printer. For details, please download the Bidding Form HERE.  The filled in, signed and stamped bidding forms must be submitted to biddingngngo@gmail.com by 17:00, March 17, 2017. In case of questions or clarifications send your inquiries to the above mentioned e-mail […]

Launch of the “Right to health” three-year project

We are glad to announce that on behalf of “New Generation” Humanitarian and “Right Side” HRD NGOs the presidents Sergey Gabrielyan and Lilit Martirosyan signed a memorandum of cooperation for implementation of “Right to Health” three-year project. The long-term goal of the project is to contribute to the increase of the number of men who […]

Meeting with representatives of Eurasian Coalition on Male Health / ECOM /

On 8 of March 2017 organized a meeting in “New Generation” Humanitarian NGOs office with project manager of the Eurasian Coalition on Male Health / ECOM /  Yelena German, and Defense expert on legal issues Yuri Yurski. On 8th March of 2017 organized a meeting with project manager of the “New Generation” Humanitarian NGO organized […]

First Meeting of Steering Committee of ECOM

The first meeting of the new Steering Committee (SC) of ECOM took place in Kyiv, Ukraine, on February 19-21, 2017. The meeting agenda included development of a common vision of the SC work, discussion of ECOM’s draft strategic plan for 2017-2021, as well as adoption of practical documents necessary for ECOM and its Secretariat. Secretariat […]

Contracts with subgrantees

On March 07, 2017 “New Generation” Humanitarian NGO signed sub-grant contracts with “United Way”, “AIDs Prevention Union” and “Positive People Armenian Network” NGOs in the scope of the “Support and reinforcement of the Armenian civil society organizations in response to HIV through advocacy” project, which is financed by the Embassy of the Kingdom of the […]